Choď na obsah Choď na menu
 


Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL)

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL - Content and Language Integrated Learning) zahŕňa vyučovanie školského predmetu v jazyku odlišnom od bežne používaného jazyka.

Od šk. roku 2011-2012 PK AJ využíva na hodinách AJ metódu CLIL in. Hodiny AJ sú obohatené poznatkami z iných predmetov (dejepis, umenie, geografia, matematika, ekológia, hudobná výchova, fyzika, chémia, atd.)

Kľúčovým momentom je, že žiak získava nové znalosti o predmete, ktorý nesúvisí s cudzím jazykom a súčasne prichádza do kontaktu, používa a učí sa cudzí jazyk. Použitá metodika a postupy sú často prepojené s oblasťou daného predmetu.

Výhody CLIL

Mnohostranný prístup CLIL ponúka rôzne výhody :

 • buduje medzikulturálne znalosti a porozumenie,
 • posilňuje medzikulturálne komunikačné zručnosti,
 • zlepšuje znalosť jazyka a zručnosti ústnej komunikácie,
 • podnecuje mnohojazyčné záujmy a postoje,
 • umožňuje intenzívnejší kontakt žiakov s cieľovým jazykom,
 • nevyžaduje si žiadne vyučovacie hodiny navyše,
 • dopĺňa ostatné predmety a nepredstavuje pre nich konkurenciu
 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,
 • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového jazyka,
 • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby,
 • aktívne zapojenie sa na hodinách,
 • pozitívny postoj k cudziemu jazyku,
 • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,
 • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 

 

Literatúra, materiály:

Blended Learning - Pete Sharma , Barney Barrett

English grammar in context - LEVELS A1 - C1, Essential to Advanced, Michael Vince and Simon Clarke

+ vlastné pracovné listy

+ matériály pripravené v rámci programov ERAZMUS KA+